Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спора да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към Арбитражен съд при Стопанска асоциация Пловдив. Чрез него в едноинстанционно производство, ще получите решение, което има силата на решението на държавния съд.

Арбитражния съд при Стопанска асоциация Пловдив(АС при СА Пловдив)  е създаден през 1994 година с Решение на УС, взето с протокол N 1/22.03.1994 година. Това е вторият арбитражен съд след Арбитражния съд при БТПП, създаден след промените през 1989г. В България.

Кога може да се обърнем към АС при СА Пловдив?

                  Винаги когато:

        Не можем да постигнем съгласие при изпълнение на сключен договор

        Възникнали са нови обстоятелства, които налагат приспособяване на договор към тях

        Възникне спор по въпроса за действителността на сключен договор

        Сключен договор има празноти, които трябва да се попълнят

В тези случаи страните по един договор могат да прибегнат до арбитраж при наличие на вписана в договора на следната арбитражна клауза:

Всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото изпълнение, тълкуване, недействителност или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства се решават по споразумение между страните, а когато такова не се постигне от Арбитражен съд при Стопанска асоциация Пловдив в съответствие с неговиа правилник

Кога не можем да се обърнем към АС при СА Пловдив?

Когато:

        Спорът е публичноправен(например: извършено ли е административно нарушение, валиден ли е административния акт и др.)

        Спорът е трудовоправен

        Спорът е неимушествен(произход, прекратяване на брак и др.)

        Се търси издръжка

        Спорът е за вешни права върху недвижими имоти или зашита на вещни права

        Спорът е за валидността на решение на ЮЛ

Предимста в срвнение с държавното правосъдие:

1.      БЪРЗИНА спорът се решава в една инстанция, а при държавното правосъдие в три инстанции

2.      ИКОНОМИЧНОСТ арбитражната такса е по ниска от държавната(2.8%-арбитражна при 4% държавна такса)

3.      ИЗБОР НА РЕШАВАЩИЯ ОРГАН по-голямо доверие в избрания юрист-арбитър, специалист по предмета на спора

4.      КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ арбитражния процес за разлика от гражданския не е публичен

5.      СТАБИЛНОСТ арбитражното решение може да се атакува по исков ред при изчерпотелно изпброени основания по ГПК, докато съдебното решение подлежи на обжалване по въззивен и касационен ред

6.      ГАРАНТИРАНОСТ на ИЗПЪЛНЕНИЕТО изпълнението на арбитражното решение е гарантирано, включително и в чужбина на основание на Нюйоркската конвенция.

НЕДСТАТЪЦИ:

                     1.      Невъзможността за обжалване прави по-вероятно обвързването на страните по спора с неправилно решение

                     2.   Необходимост от съдействие на държавен съд арбитража се нуждае от съдействие при обезпечение на доказателствата, издаване на изп. лист, при събиране на устни доказателства.

.