Черна везна на бял фон с думите 'Арбитражен съд при Стопанска асоциация - град Пловдив' отдясно (също черни на бял фон)

ПРАВИЛНИК НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПЛОВДИВ
Арбитражен съд


Чл.1. Арбитражният съд при Стопанска асоциация – Пловдив (АС при СА) е независима правораздавателна институция, която черпи правомощията си от чл.9, ал.1 от ГПК.


Съдът разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност.


Споровете за вещни права или владение върху недвижими имоти, спорове по трудови правоотношения, издръжка и несъстоятелност, лични искове, охранителни производства и по вписвания в търговския регистър не могат да бъдат предмет на разглеждане и разрешаване от съда.


Основания за компетентност


Чл.2. АС при СА разглежда споровете по предходния член, когато споразумение предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спора да се реши от АС при СА и ответникът писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или когато участвува в арбитражното производство, без да оспорва компетентността на арбитража .Арбитражно споразумение


Чл.3. Арбитражното споразумение е съгласието на страните да възложат на АС при СА разрешаването на спор между тях по договорно или извъндоговорно правоотношение. То може да бъде изразено в самостоятелен договор или в клауза от договора (арбитражна клауза), по изпълнението на който е възникнал или може да възникне спор.Споразумението е писмено и когато то се съдържа в разменени между страните писма,телеграми, други писмени средства за телекомуникация или в общи условия към които препраща сключен м/у страните писмен договор.


Арбитражното споразумение, включено като клауза в договор, е независимо от другото съдържание на договора. Нищожността на договора ще означава недействителност на съдържащото се в него арбитражно споразумение.


Страна, която знае, че не е било спазено изискване, предвидено в арбитражното споразумение и въпреки това продължи да участва в арбитражното производство – без да възрази в първото по делото заседание, не може да се позовава на нарушението.Процедура


Чл.4. Ако страните не уговорят друго, съгласието им да възложат спора на АС при СА означава съгласие той да се разгледа и разреши според нормите на този правилник.


По въпроси, неуредени в приложимия за арбитража закон или от този правилник, решаващият орган процедира според неговата вътрешна убеденост и ръководен от принципите на правото, естеството на арбитражното производство, предмета на спора, като при всички случаи обезпечава равна възможност на всяка от страните за защита на нейните права и интереси.


Конфиденциалност


Чл.5. Арбитрите и страните, които участват в производството, са длъжни да пазят в тайна сведенията, които им стават известни при арбитрирането.


При приключване на производство, ако друго не е уговорено, страните имат право да получат обратно документите и другите доказателства, без да са правени копия от тях, при условие, че това е изрично заявено при представянето им. В арбитражното досие се съхраняват само материали, които не съдържат сведения, които могат да представляват търговска или служебна тайна за участниците в производството.


Предявяване на иск


Чл.6. Арбитражното производство започва с подаване на писмена искова молба. Преписи от нея, ведно с приложенията и отговорът с приложенията, надлежно заверени трябва да бъдат представени в толкова екземпляра, че всяка от страните в процеса да разполага с тях, а АС при СА – с толкова екземпляра, колкото ще бъде броя на решаващите арбитри.


Исковата молба се смята за подадена в деня, в който постъпи в секретариата на АС при СА, а ако се изпраща по пощата – в деня, отбелязан на пощенското клеймо в мястото на изпращането.


Съдържание на исковата молба


Чл.7. Исковата молба трябва да е написана на български език и да съдържа:


а) посочване на Арбитражния съд


б) наименование, седалище и адрес на управление на ищец и на ответник, телефон, факс и други средства за връзка със страните по спора.


в) цена на иска, когата той е оценяем


г) изложение на обстоятелствата, на които се основава иска


д) в какво се състои искането (петитум)


е) доказателства по иска


ж) името на арбитъра и на резервния арбитър или искане те да бъдат назначени от председателя на АС при СА


з) документ за платена арбитражна такса, депозит за разноски


и) подпис на ищеца, или негов представител


Към исковата молба следва да бъдат приложени: арбитражно споразумение; писмени доказателства в подкрепа на иска; удостоверения за актуално състояние на страните, опис на документите.


Неприлагането на арбитражно споразумение не е пречка за образуване на делото.


Възражение, че АС при СА не е компетентен, трябва да се направи най-късно с отговора на исковата молба или ако няма отговор – в първото по делото заседание.


Възражение за некомпетентност се разглежда от решаващия състав и той се произнася по него с определение, освен ако разрешаването на този спор е обусловено от разрешаването на спора по съществото на делото.


Ако решаващият състав отхвърли възражението за некомпетентност, арбитражното производство се провежда, независимо, че ответникът отказва или се въздържа да вземе участие в него.


Цена на иска


Чл.8. Цената на иска е равна на паричната сума в лева, или левовата равностойност на валутата или стойността на правата, които се претендират.


При обективно съединяване на искове цената на всеки иск се сочи поотделно. В този случай такса се внася въз основа на общата сума на исковете.


При искове за предаване на вещи цената на иска се определя от тяхната стойност.


При искове за установяване или преобразуване на правоотношения цената на иска се определя от стойността на предмета на правоотношението в момента на предявяване на иска.


При искове за определено действие или бездействие цената на иска се определя от размера на имуществения интерес на ищеца.


При искове с неопределена или неправилно определена цена, както и при неоценяеми искове, председателят определя дължимата арбитражна такса, при условията на чл.71 от ГПК.


Недостатъци на исковата молба


Чл.9. Ако исковата молба не отговаря на изискванията на чл.7, ал.1, секретариатът съобщава това обстоятелство на ищеца и дава срок за отстраняване на недостатъците. Срокът е 10-дневен и започва да тече от датата на получаване на съобщението. До отстраняване на нередовностите исковата молба е без движение.


Ако ищецът не отстрани в срок нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща на ищеца с разпореждане на председателя на АС при СА. Ищецът може да направи възражение срещу разпореждането в 7-дневен срок от получаването му.След изтичане на срока ИМ с приложенята се връщат на ищеца.


Възражението на ищеца се разглежда от 3-членен състав арбитри, определени от председателя на АС при СА и тяхното определение е окончателно.


Отговор на исковата молба


Чл.10. След получаване на редовна искова молба, секретариатът уведомява ответника, като му изпраща препис ведно с приложенията, листа на арбитражната колегия и го уведомява, че следва да представи в 10-дневен срок отговор и доказателствата си.


В срока по предходната алинея ответникът следва да съобщи имената на избрания от него арбитър и резервен арбитър или даде съгласие за разглеждане на спора от един арбитър.


В срока за отговор ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане, ако спорът относно претендираното право е от компетентността на АС при СА. За насрещния иск важат правилата за първоначален иск.


Неподаването на отговор от ответника не означава признание на иска.


Изпращане и връчване на документи


Чл.11. Секретариатът на съда изпраща на страните всички отнасящи се до тях материали, съобщения и призовки – по посочения от тях адрес.


Призовки и други съобщения могат да се изпращат и чрез телекс,факс по телефона или с телеграма.


Документите се връчват лично на страната или на нейния представител.


Призоваване


Чл.12. Страна, която е променила за постоянно или временно адреса, който е съобщила по делото или на който е била веднъж призована, е длъжна да уведоми АС при СА за новия си адрес. При неизпълнение на това задължение, призовката се прилага към делото и се смята за връчена.


Търговците, които са вписани в съответния регистър, се призовават на последния посочен в регистъра адрес. Ако лицето е променило адреса си, без да е изпълнило задължението си за вписване на това обстоятелство, всички призовки и книжа се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени.


Призовката се смята предадена и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската служба да я получи, ако тя удостоверява това.


Отказът да се приеме призовката се удостоверява с подписа на един свидетел, на който се посочват трите имена и адреса.


Страните по делото се призовават за заседанията на съда с призовки, които трябва да бъдат получени от тях най-малко 7 дни преди заседанието.


Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, когато адресатът е получил съобщението. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в първия работен ден.


В призовката се отбелязват номер на делото, страни, място и време за провеждане на заседанието.


На страните не се изпращат призовки, ако са присъствували или са били редовно призовани за предишно заседание на съда, на което е било насрочено следващо заседание.


Състав на решаващия орган


Чл.13. АС при СА разглежда и решава възложените му спорове чрез решаващия орган, който може да се състои от един или от трима арбитри.


Ако решаващият орган е от трима арбитри, всяка от страните избира по един арбитър и негов заместник (резервен арбитър), а двамата избрани арбитри определят председател на решаващия състав в 3-дневен срок.


Страните по делото могат да се съгласят делото да бъде разгледано и решено от един арбитър от списъка, който двете страни определят по взаимно съгласие или предоставят това на председателя на съда. Ако в срока за отговор ответника не посочи арбитър, делото се разглежда от едноличен състав от арбитъра, посочен от ищеца или определен от Председателя по реда на следващата алинея.


Ако страните не посочат арбитър или избраните за арбитри не посочат председател на състава, правото за определянето им принадлежи на председателя на АС при СА.Решението му е окончателно.


Заместване на арбитър


Чл.14. Ако избраният или назначен за арбитър не приеме избора или назначението или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, той се замества от посочения резервен арбитър. Заместникът продължава делото до окончателното му приключване.


Ако спрямо заместника настъпят условията по алинея първа, страната ,която го е посочила , се поканва да посочи друг арбитър и негов заместник.


Всяка от страните в спора може да направи отвод на арбитър и на председателя на решаващия състав, ако съществуват данни, че те са заинтересувани от изхода на делото и при условията на чл.22 от ГПК.


Искането за отвода се прави пред решаващия състав, като се посочват основанията за това. Ако арбитърът не се отведе, по отвода се произнася председателя на съда с разпореждане.


В случай на осъществен отвод, новият арбитър или председателят на решаващия състав се избира или назначава по процедурата, определена в настоящия правилник.


Подготовка за разглеждане на делото


Чл.15. Решаващият състав се запознава предварително с делото и взема мерки за изясняване на обстоятелствата по него и попълването му с доказателства вкл. и за допускане на експертиза и свидетели.


Призоваването на страните, свидетелите, вещите лица и др. Се извършва от секретаря на АС при СА.


Място на провеждане на заседанието


Чл.16. Заседанията на АС при СА се провеждат в неговото седалище и адрес или адреса посочен в призовката.


По молба на страните заседанието може да се провежда и на друго място. В този случай разноските се поемат авансово от страната, която е поискала заседанието да е извън седалището на съда.


Разглеждане на делото


Чл.17. Делото се разглежда в едно или повече заседания, на които страните могат да участват лично или чрез представител. Отсъствието от заседание на редовно призована страна не е пречка за провеждането му.


По искане, респ. Съгласие на страните, делото може да се разглежда и решава в закрито заседание.


Делото може да се разгледа и реши в закрито заседание ако ответникът в отговора си на исковата молба признае иска.


Неявяването на страна ,надлежно известена за времето и мястото на арбитражното заседание, не е основание за отлагане на делото.Това може да стане само ако неявилата се страна е поискала то да бъде отложено по уважителни причини.


Спогодба


Чл.18. След откриване на първото заседание решаващият състав прави предложение на страните да приключат делото със спогодба.


Решаващият състав може да прави предложение за спогодба във всяко положение на делото до постановяване на решението.


Ако страните постигнат спогодба пред решаващия състав, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и решаващия състав.


При приключване на спора със спогодба АС при СА възстановява половината от внесената арбитражна такса.


Събиране на доказателства


Чл.19. Страните представят писмените доказателства в оригинал или заверени от тях копия. Преписи от тях задължително се връчват на другата страна.


Решаващият състав има право да изисква от страните представяне на други доказателства, да призовава свидетели, да назначава вещи лица и т.н., ако това е необходимо да разкриване на обективната истина. За служебно събраните доказателства страните се уведомяват своевременно и им се дава възможност да вземат становище по тях, както и да представят насрещни доказателства.


При назначено вещо лице, задължение на всяка от страните е, да съдействува за събиране на необходимите сведения, включително чрез осигуряване на достъп за проверка на документите, стоки или др.вещи, когато това е необходимо.


Изменение на иска


Чл.20. Ищецът може при всяко положение на делото да измени основанието на предявения иск и без съгласие на другата страна.Ищецът може също , без да изменя основанието , да увеличи, да намали или да измени своето искане.


Когато в отсъствието на ответника ищецът измени своя иск , той трябва да направи това с писмена молба, препис от която се връчва на ответника.


Решаващият състав може да откаже допускането на изменение само ако то би затруднило неоправдано защитата на ответника или своевременното решаване на спора. Тези правила важат и при насрещния иск.


Участие на трети лица


Чл.21. Привличане на трето лице в процеса е допустимо само със съгласието на страните по делото, ако има интерес за заинтересованата страна решението да бъде постановено в нейна полза.


Привличането на трето лице е допустимо до изтичане на срока за отговор на исковата молба. По-късно конституиране е допустимо само ако страните по делото не се противопоставят и привличането му няма да забави неоправдано решаването на делото.


По допускане на третото лице съдът се произнася с определение.Определението, с което не се допуска третото лице, подлежи на обжалване пред председателя на АС.


Привличането не се допуска, ако третото лице е с неизвестно местожителство .


Спиране на производството


Чл.22. Производството по делото може да се спре само по общо съгласие на страните за това, като срокът не може да бъде по-дълъг от шест месеца.


След изтичане на срока за спиране, ако никоя от страните не поиска възобновяване на делото, то се прекратява с разпореждане на председателя на съда по доклад на решаващия състав.


Протокол


Чл.23. за арбитражното заседание се води протокол,който се изготвя в 3-дневен срок и се подписва от председателя на състава и назначения за заседанието секретар. Копие от протокола се връчва на страните.


Поправка и допълване на протокол са допустими, като решаващият състав извършва това с определение. Копие от поправения или допълнен протокол се изпраща на страните.


Решение


Чл.24. Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, когато няма пречки делото да се реши по същество. Съдът се произнася с решение и когато има признание или отказ от иска.


Решението се взема от едноличния арбитър или с мнозинство на гласовете в закрито заседание. Арбитърът, който не е съгласен с решението, отразява това обстоятелство при подписване на решението. Той има право да приложи към решението, в петдневен срок след изготвянето му, особеното си мнение в писмен вид.


Ако след приключване на устните състезания, но преди произнасяне на решението се установи, че правото на защита на някоя от страните е било нарушено или че делото се нуждае от допълнително изясняване на обстоятелствата по него, решаващият състав възобновява разглеждането на делото с определение.


Решението трябва да е мотивирано и се подписва от членовете на решаващия състав.


Постановеното арбитражно решение е окончателно и слага край на спора.


Съдържание на решението


Чл.25. Решението трябва да съдържа:


а) наименованието на Арбитражния съд


б) дата и място на постановяването му


в) имената на председателя и на членовете на решаващия състав


г) наименованието на страните и третите лица по делото


д) предмет на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото


е) мотиви


ж) диспозитив


з) подписи на председателя и членовете на решаващия състав


Преписи от решението се връчват на страните след заверката им от секретаря на АС при СА и заплащане на дължимите арбитражни разноски.


Поправка и тълкуване на решението


Чл.26. По искане на страна по спора или по свой почин, решаващият състав може да поправи явна фактическа грешка, допусната в решението.


Всяка от страните може да поиска от решаващия състав тълкуване на решението, когато то е неясно.


Искането за поправка или тълкуване може да бъде направено в рамките на едномесечен срок от получаването му, като задължително се уведомява другата страна.


Поправката на решението за арбитражните разноски става с определение и при спазване на изискванията по предходните алинеи.


Поправката и тълкуването стават допълнително решение.


Изпълнение на решението


Чл.27. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните. То се изпълнява доброволно.


Ако с решението не е даден срок за изпълнение, то трябва да бъде изпълнено незабавно.


При липса на доброволно изпълнение, арбитражното решение се изпълнява по реда на ГПК.


Завършване на производството с определение


Чл.28. Ако по делото не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение.


Определението за прекратяване на производството се постановява:


А) при оттегляне на иска


Б) при спогодба


В) при липса на предпоставки, необходими за решаване на делото по същество или когато поради бездействие на ищеца делото остане без движение в течение на повече от един месец.


Определението за прекратяване може да се обжалва пред председателя на АС в 7-дневен срок от съобщението му на страните.


Арбитражни такси и разноски


Чл. 29. Страните по делото дължат арбитражни такси и разноски, установени от секретаря на съда или решаващия състав, въз основа на Тарифата за дължимите такси и разноски по спорове пред АС при СА и се внасят по сметка на АС.


Тарифата за дължимите арбитражни такси и разноски, по спорове пред Арбитражния съд при Стопанска асоциация – Пловдив, се предлага от Председателя на съда и се утвърждава от Управителния съвет на Стопанска асоциация – Пловдив.


Възнагражденията за вещи лица, свидетели и преводачи, както и техните пътни и дневни разноски, се определят от решаващия състав.


Настоящият Правилник е утвърден на заседание на УС на Стопанска асоциация – Пловдив с протоколно решение от 22.11.2011г. и влиза в сила веднага.