Черна везна на бял фон с думите 'Арбитражен съд при Стопанска асоциация - град Пловдив' отдясно (също черни на бял фон)

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спора да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към Арбитражен съд при Стопанска асоциация – Пловдив. Чрез него в едноинстанционно производство, ще получите решение, което има силата на решението на държавния съд.


Арбитражния съд при Стопанска асоциация – Пловдив(АС при СА – Пловдив) е създаден през 1994 година с Решение на УС, взето с протокол N 1/22.03.1994 година. Това е вторият арбитражен съд след Арбитражния съд при БТПП, създаден след промените през 1989г. В България.


Кога може да се обърнем към АС при СА – Пловдив?

 • Не можем да постигнем съгласие при изпълнение на сключен договор
 • Възникнали са нови обстоятелства, които налагат приспособяване на договор към тях
 • Възникне спор по въпроса за действителността на сключен договор
 • Сключен договор има празноти, които трябва да се попълнят

В тези случаи страните по един договор могат да прибегнат до арбитраж при наличие на вписана в договора на следната арбитражна клауза:

“Всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото изпълнение, тълкуване, недействителност или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства се решават по споразумение между страните, а когато такова не се постигне – от Арбитражен съд при Стопанска асоциация Пловдив “в съответствие с неговиа правилник”


Кога не можем да се обърнем към АС при СА – Пловдив?

 • Спорът е публичноправен (например: извършено ли е административно нарушение, валиден ли е административния акт и др.)
 • Спорът е трудовоправен
 • Спорът е неимушествен(произход, прекратяване на брак и др.)
 • Се търси издръжка
 • Спорът е за вешни права върху недвижими имоти или зашита на вещни права
 • Спорът е за валидността на решение на ЮЛ

Предимста в срвнение с държавното правосъдие:

 1. БЪРЗИНА – спорът се решава в една инстанция, а при държавното правосъдие в три инстанции
 2. ИКОНОМИЧНОСТ – арбитражната такса е по ниска от държавната(2.8%-арбитражна при 4% държавна такса)
 3. ИЗБОР НА РЕШАВАЩИЯ ОРГАН – по-голямо доверие в избрания юрист-арбитър, специалист по предмета на спора
 4. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – арбитражния процес за разлика от гражданския не е публичен
 5. СТАБИЛНОСТ – арбитражното решение може да се атакува по исков ред при изчерпотелно изпброени основания по ГПК, докато съдебното решение подлежи на обжалване по въззивен и касационен ред
 6. ГАРАНТИРАНОСТ на ИЗПЪЛНЕНИЕТО – изпълнението на арбитражното решение е гарантирано, включително и в чужбина на основание на Нюйоркската конвенция.

Недостатъци:

 1. Невъзможността за обжалване прави по-вероятно обвързването на страните по спора с неправилно решение
 2. Необходимост от съдействие на държавен съд – арбитража се нуждае от съдействие при обезпечение на доказателствата, издаване на изп. лист, при събиране на устни доказателства.