Черна везна на бял фон с думите 'Арбитражен съд при Стопанска асоциация - град Пловдив' отдясно (също черни на бял фон)

ТАРИФА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АРБИТРАЖНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ ПО СПОРОВЕ ПРЕД АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ – ПЛОВДИВ


 1. Арбитражна такса е сумата, която се събира по всеки спор, приет за разглеждане, за покриване на издръжката на Арбитражния при Стопанска асоциация (АС при СА), включително и възнагражденията на посредниците и арбитрите.

 2. Разноски за производството по дело на АС при СА са разноските, които той прави във връзка със събирането на доказателства, за заседания извън адреса на АС при СА, за свидетели и вещи лица и за други действия, необходими за разглеждането и разрешаването на споровете.

 3. Разноски на страните са разноските, които те правят за защитата си пред АС при СА.

 4. За всяка подадена молба за посредничество или искова молба, независимо от цената на интереса или на иска, се внася административна такса в размер на 10лв., която не подлежи на връщане.

  Такса за издаване на удостоверение от Арбитражния съд - 5,00 лева.


 5. АС при СА събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска, респективно, цената на интереса при посредничество, при едночленен състав на АС, както следва:

  а) при цена на иска до 10 000 лева – 2,8 %, но не по-малко от 90 лева;


  б) при цена на иска от 10 001 лева до 50 000 лева – 280 лева + 2,4 % за горницата над 10 000 лева;


  в) при цена на иска от 50 001 лева до 100 000 лева –1240 лева + 2,2 % за горницата над 50 000 лева;


  г) при цена на иска от 100 001 лева до 1 000 000 лева – 2340 лева + 2% за горницата над 100 000 лева;


  д) при цена на иска над 1 000 000 лева – 20 340 лева + 1,5% за горницата над 1 000 000 лева.


  • Арбитражната такса по ал. 1 се увеличава със 100 % ако делото се разглежда в троен състав на Арбитражния съд. Определеният увеличен размер се внася от страната, направила искането за разглеждане на делото в троен състав.

  • С оглед броя подадени искови молби от един и същ ищец и при цена на отделните искове до 10 000 лева, за всеки иск и при едночленен състав на АС, арбитражната такса е 2,8%, но не по-малко от 40 лева за всеки иск при подадени искови молби над 30 броя еднократно или в рамките на една календарна година (за исковите молби до 30 броя от един и същ ищец се дължи такса по ал.1) + административната такса 10 лева по § 4.

  • С оглед броя подадени искови молби от един и същ ищец и при цена на отделните искове до 10 000 лева за всеки иск и при едночленен състав на АС, арбитражната такса е 2,8%, но не по-малко от 30 лева за всеки иск при подадени искови молби над 60 броя еднократно или в рамките на една календарна година (за исковите молби до 30 броя от един и същ ищец се дължи такса по ал.1, а за исковите молби от 31 брой до 60 брой от един и същ ищец се дължи такса по ал.3) + административната такса 10 лева по § 4.

  • При иск, предмет на който е вземане, основано на документ по чл.417 от ГПК и при едночленен състав на Арбитражния съд, арбитражната такса е 2%, но не по-малко от 30 лв.

  • При намаление цената на иска, внесената арбитражна такса не се връща.

  • При увеличение цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса. Нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

 6. АС при СА събира такса за посрдедничество според цената на интереса, която е в размер на ? от арбитражната такса по предходния параграф.

 7. При неоценяеми искове размерът на арбитражната такса се определя от председателя на съда в размер до 580 лв., но не по-малко от 180 лв., а таксата за посредничество – не по-малко от 100 лева.

 8. Чуждестранните физически или юридически лица плащат дължимите такси в лева, като се прилага централния курс на съответната валута, определена от БНБ към датата на предявяване на иска, независимо в каква валута е бил предявен искът.

 9. Арбитражната такса се предплаща.

 10. Никакви действия не се извършват, ако ищецът, съответно молителят не внесе административната такса по § 4.

 11. При прекратяване на делото на ищеца се връща:
  • 75% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, преди решаващият орган да е извършил процесуални действия по делото;
  • 50% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, след като решаващият орган е извършил процесуални действия;
  • Предходните разпоредби не се прилагат, ако арбитражната такса е в минималния й размер от 200 лв., съответно 100 лв. при едноличен арбитър, съответно посредник.

 12. Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от решаващия състав, а когато той не е образуван, от председателя на АС при СА.

 13. По отношение на насрещния иск се прилагат същите правила за арбитражна такса, както и за основния иск.

 14. Ако преди започване на арбитражното производство страните са участвали в производство по посредничество пред същия съд, платената такса за посредничество се приспада от дължимата арбитражна такса.

 15. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждението за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

  (2) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска

  (3) Ответникът има право на направените разноски и при прекратяване на делото.

  (4) При спогодба разноските остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.


 16. Страната, в която полза е постановено решението, може да иска да й се присъдят разходите, които е направила за своята защита. Тези разходи трябва да бъдат доказани. Ако те са прекомерно големи, съдът може да ги намали.


Дължимите арбитражни такси се внасят по сметка на Стопанска асоциация


№ BG58UNCR 7630 1043 994773 при „Уникредит Булбанк”


- клон Пловдив,


BIC: UNCRBGSF